NĂNG LỰC SẢN XUẤT


XƯỞNG ÉP ÁO MƯA

Năng lực : 1.500.000 sản phẩm / năm

Đọc thêm

XƯỞNG BAO GIẦY

Công suất : 1.500.000 sản phẩm / năm

Đọc thêm

XƯỞNG MAY

Công suất : 200.000 sản phẩm / năm

XƯỞNG IN

Công suất : 1.500.000 sản phẩm / năm

TÚI PVC TRONG

Năng lực : # 3.000.000 sản phẩm / năm

Đọc thêm

NĂNG LỰC SẢN XUẤT DÙ (Ô)

Năng lực sx : 500.000 sản phẩm / năm

Đọc thêm

NĂNG LỰC SẢN XUẤT TẤM CHE NẮNG

Năng lực sản xuất : 300.000 sản phẩm / năm