NĂNG LỰC SẢN XUẤT TẤM CHE NẮNG


NĂNG LỰC SẢN XUẤT TẤM CHE NẮNG

Năng lực sản xuất : 300.000 sản phẩm / năm